e-Sprawozdania

Home / Portfolio / e-Sprawozdania

e-Sprawozdania

Comarch e-Sprawozdania, to aplikacja udostępniona przez Comarch w związku ze zmianami w sposobie przygotowania i składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS za 2018 rok.

e-Sprawozdania umożliwiają sporządzenie sprawozdania finansowego oraz zapisanie go w postaci elektronicznej (pliku xml), w celu wysłania go za pomocą portalu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Elementy sprawozdania finansowego, które można tworzyć w module e-Sprawozdania:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
 • zestawienie zmian w kapitale własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych (w wariancie bezpośrednim lub pośrednim);
 • kalkulacja podatku dochodowego;
 • pozostałe noty i objaśnienia.
Rachunek przepływów pieniężnych

Najważniejsze zmiany dodane w wersji Comarch e-Sprawozdania 2019.1.2:

 • Integracja aplikacji Comarch e-Sprawozdania z systemami Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Optima, dzięki temu w prosty sposób, będzie można uzupełnić e-Sprawozdanie Finansowe o dane zawarte w „Zestawieniach” systemu Comarch ERP (dane w sprawozdaniu finansowym można również wprowadzić ręcznie).
 • Tworzenia wydruków e-Sprawozdana Finansowego. Aplikacja przetworzy dane zawarte w pliku XML w prosty i czytelny szablon Sprawozdania Finansowego, który jest gotowy do wydruku.
 • Obsługa struktury rocznych sprawozdań finansowych dla jednostek mikro.

W kolejnej wersji, która zostanie udostępniona w marcu 2019 r. planowane są nowe funkcjonalności, w tym m.in.:

 • Możliwość przygotowania sprawozdań skonsolidowanych
 • Sprawozdania dla NGO (organizacje pozarządowe)
 • Dashboard z analizą wskaźnikową
 • Zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi
 • Tworzenie paczek sprawozdawczych poprzez możliwość dołączania innych dokumentów powiązanych ze sprawozdaniem.

Ceny modułu Comarch e-Sprawozdania dla Firm:

Comarch ERP Optima 650,00 PLN
Comarch ERP XL 1 500,00 PLN
Comarch Standalone 1 950,00 PLN

Ceny modułu Comarch e-Sprawozdania dla Biur Rachunkowych:

Comarch ERP Optima 950,00 PLN
Comarch Standalone 1 950,00 PLN

Wersja Standalone przeznaczona jest dla użytkowników ERP innych producentów.